Informace o způsobu zpracování osobních dat zákazníků ( OSVČ) a firem

24.05.2018 09:01

Poučení subjektů dle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR )

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, činí níže uvedený správce toto prohlášení, kterým informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a jejich právech :

Správce osobních údajů  :  František Bílek - Zemědělský servis, Pražská 169, 33144 Kožlany

                                         tel.373 396 334,603 512 388, info@bilekzs.cz,IČ 61771376

Uchovávané informace :

Identifikační a kontaktní údaje-zejména jméno,příjmení,adresa,IČ,DIČ, email a telefonní číslo.Tyto údaje získáváme z objednávky nebo zaregistrováním zákazníka na základě vydaného živnostenského oprávnění.Dále uchováváme informace,jaké zboží si zákazník zakpoupil.


Využití dat :

Získaná data využíváme v rozsahu nezbytném pro :

- plnění smlouvy -  v souvislosti s objednávkou, ev.volným výběrem zboží a dodáním zboží

- plnění právní povinnosti - sem patří evidence a zpracování účetních dokladů,kontrolní hlášení,kontroly FÚ

- oprávněný zájem  - především pro předání informací o nových nabídkách,nových cenících


Délka uchování dat :

Osobní údaje držíme v případě plnění smlouvy a plnění povinnosti po zákonnou dobu - Zákon 563/1991Sb. o účetnictví par.31-31.Doklady s DPH - Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,par.35,odst.2.1. a 2 = 10 let od konce zdaňovacího období,kterého se týkají uskutečněná plnění.Účetní doklady a záznamy 5let počínajícím koncem účetního období


Předávání dat :

Data předáváme jen v nezbytném rozsahu Finanční správě ( pro plnění právní povinnosti )


Další práva

Data zpracováváme transparentně,korektně a v souladu se zákonem.Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení,máte další práva - právo na výmaz.Máte též právo, pokud se domníváte,že zpracování není v pořádku, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů